Handelsbetingelser & Vilkår

Såfremt der i forbindelse med et konkret tilbud, salg eller levering skriftligt er aftalt særlige vilkår, og disse særlige vilkår på et eller flere punkter afviger fra nærværende generelle betingelser, skal de særlige vilkår tillægges forrang.

2. BETALING

2.1. Linkbuildingen påbegyndes ikke før den sendte faktura er betalt, såfremt fakturaen ikke bliver betalt eller pengene bliver trukket tilbage, vil alle links blive fjernet med det samme.

2.2. Alle priser der angives i forbindelse med tilbud, aftaler og leverancer er inklusiv moms, samt andre skatter og afgifter.

3. UNDERLEVERANDØRER

3.1. Leverandøren er berettiget til, helt eller delvist, at opfylde sine forpligtelser ved hjælp af underleverandører. Leverandøren hæfter, med mindre andet er aftalt, for underleverandørers ydelser, på samme måde som for egne.

4. EJENDOMSFORBEHOLD

4.1. Enhver leverance eller del heraf, herunder software eller resultater af leverede konsulentydelser, er solgt med ejendomsforbehold. Ejendomsforbeholdet består indtil kunden har betalt den samlede købesum med eventuelle tillæg af renter samt eventuelle udgifter vedrørende det solgte, som måtte være afholdt af Seo-servicen.dk på kundens vegne.

4.2. Kunden forpligter sig til ikke uden Seo-servicen.dk´s forudgående skriftlige samtykke, at ændre, pantsætte, udleje, udlåne eller på anden måde at disponere over det leverede, indtil ejendomsforbeholdet bortfalder eller ophører.

5. GARANTI, REKLAMATION OG ÆNDRINGER

5.1. Ved levering af link og tredjepartsprodukter, herunder standard software , gælder producentens til enhver tid gældende garantivilkår, standard leveringsbetingelser, licensvilkår eller lignende betingelser for sådanne produkters anvendelse, i aftaleforholdet mellem Kunden og Seo-servicen.dk. Risikoen for produkterne, overgår til Kunden ved fysisk levering. Seo-servicen.dk er således ikke ansvarlig for sådanne tredjepartsprodukter ud over, hvad der gælder i henhold til producentens standardvilkår og Kunden erhverver ej heller bedre ret fra Seo-servicen.dk – herunder returret – end hvad der gælder i henhold til producentens standardvilkår. Seo-servicen.dk har fuld ret til at fjerne alle links og alt andet arbejdet, når som helst.

5.2. I tilfælde af fejl eller mangler i tredjepartsprodukter skal Kunden, straks fejlen eller manglen opdages, påberåbe sig dette over for Seo-servicen.dk, der hjælper med at udbedre denne fejl.
Seo-servicen.dk kan assistere Kunden med dette. Dersom andet ikke er aftalt, afregnes dette arbejde efter medgået tid til Seo-servicen.dk til enhver tid gældende priser.
Seo-servicen.dk hæfter ikke for fejl i tredjepartsprodukter.

5.3. Ved den endelige leverance, har kunden 2 hverdage til at udarbejde en mangelliste, jvf det i ordrebekræftelsen aftalte. Manglerne på denne liste, udbedres herefter af Seo-servicen.dk hvis Seo-servicen.dk synes det er retfærdigt, ellers har Seo-servicen.dk fuld ret til ikke at opfylde kravene. Mangler, der ikke er indeholdt i denne mangelliste, samt udvikling, der ligger udover det aftalte, er ikke omfattet af denne aftale, og vil efterfølgende blive afregnet efter medgået tid til Seo-servicen.dk til enhver tid gældende priser.

5.4 Det er Kundens ansvar, at sørge for, at de leverede links og andet form for SEO service er kompatibel med kundens eksisterende systemer og ønsker. Hvis de købte links ikke har effekt som kunden havde tiltænkt, er der ingen reklamationsret og Seo-servicen.dk bestemmer selv om de har lyst til at yde en ekstra service for at opfylde de forhåbninger som kunden måtte have. Seo servicen.dk giver ingen garanti for hvilket  lande de byggede links kommer fra, eller hvilket sprog teksterne er på. Størstedelen af de links vi bygger er fra engelske, udenlandske hjemmesider.

5.5 Væsentlige ændringer til den aftalte leverance, kan forekomme i udviklingsforløbet. Det bør tilstræbes at sådanne ændringer flyttes til næste sprint. er dette ikke muligt kan der aftales en fast pris, der ligger udover det oprindelige tilbud, alternativt kan disse afregnes efter en fast timepris.

6. FORTROLIGHED

6.1. Seo-servicen.dks parterne og deres medarbejdere er underlagt ubetinget tavshedspligt for så vidt angår enhver viden, oplysning eller dokumentation om den anden parts forhold, planer, produkter, økonomi, kundekreds, etc., som parterne eller dennes medarbejdere måtte komme i besiddelse af i forbindelse med leverancer underlagt nærværende betingelser.

6.1.1 Fortroligheden er ligeledes gældende for præsentationer, databaser, links, koder, design og alt øvrigt, som Seo-servicen.dk indhenter i forbindelse med møder, tilbud/prisoverslag eller samtaler.

6.2. Fortroligheden gælder dog ikke for information, som er eller bliver offentligt tilgængelige, som allerede er i den modtagende parts besiddelse uden tilsvarende fortrolighedspligt, som selvstændigt er udviklet af den modtagende part uden for leverancens rammer, som retmæssigt er modtaget fra tredjemand eller som vedrører generelle ideer, begreber, knowhow eller teknik angående databehandling.

6.3. Kunden er bekendt med, at Seo-servicen.dks medarbejdere fra tid til anden kan være beskæftiget med andre lignende opgaver, og kunden er indforstået hermed at der kan være lang svartid, og deadlines kan blive forskudt hvis det er nødvendigt.

6.4. Know-how der opnås i forbindelse med gennemførelsen af kundens projekt, tilfalder Seo-servicen.dk og Seo-servicen.dk underleverandører, og kan frit benyttes i andre projekter.

6.5 NDA aftaler underskrives som udgangspunkt efter godkendelse fra vores advokat, alle omkostninger vedrørende denne godkendelse afholdes af kunden.
Seo-servicen.dk benytter ikke informationer fra kunder på anden måde end forudsat. Seo-servicen.dk kan ikke påføres at af aflevere skriftlige samtykke inden informationer overlades til vores samarbejdspartnere, da disse er underlagt ubetinget tavshedspligt. Seo-servicen.dk kan ligeledes ikke påkræves af føre fortegnelse over ansatte eller andre, der helt eller delvis får indblik i oplysningerne.

6.6 Seo-servicen.dk kan ikke holdes erstatningspligtig overfor eventuelle tab for kunden i forbindelse med linkbuilding, selvom kunden skulle få en straf fra Google eller andre søgemaskiner kan Seo-servicen.dk aldrig holdes til ansvar for denne straf, da der kan være mange grunden til at kunden har fået den.

7. MARKEDSFØRING

7.1. Seo-servicen.dk er, med mindre andet er skriftligt aftalt, berettiget til at benytte kunden som reference i forbindelse med markedsføring, referencelister, mv.

8. RETTIGHEDER

8.1. Leveres links, standardprogrammel, standard dokumentation eller lignende – herunder også standardprogrammel m.v. udviklet af Seo-servicen.dk – finder de til enhver tid gældende licensbetingelser for det pågældende standard programmel m.v. anvendelse.

8.2. Kunden tildeles en ikke-eksklusiv, uoverdragelig brugsret til links, backlinks, software, dokumentation og/eller løsninger som Seo-servicen.dk udvikler særligt til kunden.

8.3. Kunden anerkender, at den knowhow og erfaring, som konsulenten opnår i forbindelse med leverancen, tilfalder Seo-servicen.dk.

8.4 Kunden er forpligtet til at bidrage med de dele af projektet, som er fastlagt i projekt specifikationen. Denne involvering indeholder løbende test og tilbagemelding, gennemgang og godkendelse af modtagne grafiske design elementer, udarbejdelse af tekstelementer til hjemmeside samt andre relevante emner, for at leverancen forløbet planmæssigt.

8.5 Seo-servicen.dk kan ikke påtage sig ansvar for forsinkelser i leveringen, der måtte skyldes manglende leverancer fra kunden eller andre grunde. Kunden hæfter for alle ekstra omkostninger, der påløber projektet som følge af manglende leverancer/deltagelse fra kunden, og afregnes efter medgået tid til Seo-servicen.dk til enhver tid gældende priser.

10. MISLIGHOLDELSE

10.1. Hver part kan efter eget valg helt eller delvis ophæve en konkret aftale eller leverance hvis de lyster, også uden begrundelse, eller hvis den anden part gør sig skyldig i væsentlig misligholdelse af sine forpligtelser i relation hertil.

10.2. Ved ophævelse opgøres Parternes mellemværende efter dansk rets almindelige regler, herunder med respekt af (i) den aftalte ansvarsbegrænsning, og (ii) den almindelige pligt til tabsbegrænsning.

11. ANSVARSBEGRÆNSNING

11.1. Hvor intet andet fremgår, er parterne ansvarlige i henhold til dansk rets almindelige regler. Parterne er opmærksomme på, at der specielt – men ikke begrænset hertil – i forhold til punkt 12.2 og 12.3 er sket aftalte ændringer til dette lovgrundlag. Parterne er begge professionelle og har forhandlet og accepteret disse betingelser som et led i deres professionelle virke.

11.2. Seo-servicen.dks ansvar er i enhver henseende begrænset til det mindste af følgende beløb:
i) Den samlede betaling i henhold til den relevante leverance,i det omfang der er tale om fast pris leverancer (f.eks. software leverancer, leveranceprojekter, udviklingsprojekter, e. lign.),
ii) den samlede betaling for de forudgående 3 måneder i henhold til den relevante leverance, i det omfang der er tale om en leverancetype uden defineret afslutning (f.eks. løbende driftsaftaler, supportaftaler, hotline aftaler e. lign.), eller

11.3. Kunden påtager sig det fulde ansvar for at teste og godkende leverancen inden for 5 dage, efter levering. Seo-servicen.dk påtager sige ikke ansvar for fejl og mangler, som ikke er afdækket i kundens test, og som ikke er rapporteret til Seo-servicen.dk senest 2 dage efter den endelige leverance.

11.4. Seo-servicen.dk er ikke på nogen måde ansvarlig for driftstab, tidstab, tabt avance, staf i søgemaskinerne, mangel på links, tab af data, samt indirekte tab og følgetab.

13. FORCE MAJEURE

13.1. Ingen af parterne skal i henhold til disse vilkår være ansvarlig over for den anden part, hvis ansvaret skyldes forhold, der ligger uden for en parts rimelige kontrol. Begge parter er dog berettiget til at hæve en opgavebestilling om leverance, såfremt leveringen overskrides med mere end 5 dage som følge af sådanne forhold.

14. LOVVALG OG TVISTER

14.1. Alle tilbud, aftaler og leverancer er underlagt dansk ret. Eventuelle tvister skal afgøres ved Sø- og Handelsretten. Seo-servicen.dk er dog berettiget til at indbringe simple, betalingsvægringssager for byretten ved leverandørens værneting.